Quality & Environment


Bij Norré-Behaegel Wegenbouw ligt de focus op productiviteit, kwaliteit, duurzaamheid, financiële resultaten en klantentevredenheid.  Deze succesfactoren, die de pijlers van onze onderneming vormen, zijn slechts mogelijk met een degelijk welzijn-, milieu- en kwaliteitsbeleid. Daarom zijn de eisen uit VCA** met succes geïmplementeerd binnen ons bedrijf.

Norré-Behaegel Wegenbouw oefent haar activiteiten uit als een verantwoordelijke onderneming met zin voor burgerschap, naleving van de regelgeving, aandacht aan hygiëne, veiligheid, kwaliteit en milieu. Dit ter uitvoering van haar engagement om bij te dragen tot duurzame ontwikkeling. 
 

Wij streven naar een continue verbetering van onze kwaliteits- en milieuprestaties door de implementatie van deze krachtlijnen in meetbare, economisch verantwoorde, doelstellingen. 
Onze doelstellingen behalen is slechts mogelijk door de inzet en het engagement van onze medewerkers. Veiligheid en welzijn van onze medewerkers zijn dan ook topprioriteit gedurende het ganse realisatieproces.

De directie van Norré-Behaegel Wegenbouw onderschrijft deze waarden en stelt de nodige middelen ter beschikking om deze doelstellingen te realiseren, te onderhouden en te optimaliseren.

 

Gedelegeerd bestuurder, Joeri Norré

 

Milieu


Ook in het kader van het milieubeleid werden eveneens krachtlijnen vastgelegd. Norré-Behaegel Wegenbouw meent door de uitdraging van onderstaande krachtlijnen minimaal impact te hebben op het milieu en bij te dragen tot een duurzame samenleving. 

 • Naleven van milieurelevante wettelijke vereisten.
 • Rationeel gebruik van water, energie en grondstoffen.
 • Correct en veilig omgaan met vervuilende of milieugevaarlijke stoffen.
 • Geïntegreerde planning en procedures voor milieumanagement.
 • Voorkomen, correct sorteren en het op wettelijke wijze verwijderen van afvalstoffen.
 • Nemen van preventieve maatregelen om milieu-incidenten te vermijden of de gevolgen ervan te beperken.
 • Stimuleren van milieubewust handelen via sensibilisering, opleiding, en het opleggen van uitgekiende werkvoorschriften.
 • Verstrekken van milieu-informatie op een open en constructieve manier aan belanghebbenden.
Norré-Behaegel wegenwerken
Norré-Behaegel wegenwerken

KWALITEIT


Klanten, de wetgever en de leveranciers bepalen de regels waarrond er wordt gewerkt. Daarnaast is het noodzakelijk dat Norré-Behaegel Wegenbouw kwaliteit uitstraalt. Om onze kwaliteitsgedachten gestalte te kunnen geven, zijn de pijlers van ons kwaliteitsbeleid vastgelegd. De opzet is om de werking van onze organisatie transparant te houden en bovendien tegemoet te komen aan de wensen en eisen van de betrokken partijen.

Wij zijn verantwoordelijk voor de uitdraging van deze visie en voor het daarmee samenhangende beleid:

 • Duidelijk vastleggen van organisatiecontext, bevoegdheden, prodecures en werkwijzen.
 • Bevorderen van eenduidigheid in werken.
 • Voldoen aan alle wettelijke eisen.
 • Handhaven en verhogen van de klanttevredenheid.
 • Jaarlijks evalueren van de leveranciers.
 • Jaarlijks evalueren van de kwaliteitsdoelstellingen.
 • Verbinden van de organisatie tot het continue verbeteren.

CO2 REDUCTIE

Norré-Behaegel vindt het vanuit haar Lean & Green – filosofie belangrijk om op verschillende manieren invulling te geven aan duurzaam ondernemerschap. De CO2-prestatieladder is daar een belangrijk middel in. Het stelt ons in staat ons energieverbruik en onze CO2-emissie in kaart te brengen én te verminderen.

Permanent wordt gezocht naar maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen. De doelstellingen en de initiatieven worden hieronder weergegeven. 

 

 • Samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief op zoek gaan naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen. Zie ook onze initiatieven.
 • Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- en/of keteninitiatief. Het bedrijf dient zich daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven die binnen de branche spelen.
Norré-Behaegel wegenwerken
Norré-Behaegel wegenwerken

COMMUNICATIE CO2 REDUCTIE

Om informatie en instructies naar haar medewerkers te realiseren worden zij met regelmaat voorzien van tips om besparing op CO2 te behalen.
Deze tips worden in de vorm van nieuwsbrieven en toolbox aangeboden.

Hieronder de historiek van onze footprint. Startend vanaf de nulmeting in 2020.

 

De CO2-prestatieladder werd begin 2011 overgedragen van ProRail naar de Stichting Klimaatneutraal Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Op de website van SKAO kunt u extra informatie vinden met betrekking tot de CO2 prestatieladder. Zie ook CO2 Prestatieladder

 

 
 • Contacteer ons


Wij bieden u steeds gratis en vrijblijvend advies