B-Top
Onze centrales maken cementgebonden producten en asfaltmengsels aan, steeds met respect voor het milieu en met aandacht voor duurzaamheid.
Eigen studiedienst
Modern materiaal
Eigen betoncentrale
Norré-Behaegel B-Top

B-Top


Afval afkomstig van werven worden tijdelijk opgeslagen op de bedrijfssite in afwachting van afvoer naar een verwerker. 
Beton- en mengpuin afkomstig van werven wordt op de site gebroken met een zeef- en breekinstallatie met het oog op herbruik. Conform de bijzondere voorwaarden van de milieuvergunning vinden deze activiteiten plaats binnen een ommuurde locatie, ten einde geluidshinder voor omwonenden maximaal te beperken.

Omdat in het kader van de wegenbouw enkel met gecertificeerde materialen mag worden gewerkt zijn deze activiteiten onderworpen aan een kwaliteitsbeheersyteem dat onder toezicht staat van een onafhankelijke certificatie-instelling (Copro). 

VLAREBO


Ook voor uitgravingen is reeds geruime tijd een ketenzorgsysteem van kracht. Aangezien wegen, wegbermen en oude wegbeddingen per definitie als verdachte gronden worden beschouwd zijn alle uitgravingen in dit verband onderworpen aan een traceerbaarheidssysteem via een erkende bodembeheerorganisatie.

Bodem afkomstig van werven wordt per werf en per grondcode op de bedrijfsterreinen op een vloeistofdichte betonvloer opgeslagen in afwachting van een nieuwe bestemming. Zo nodig wordt ook deze bodem gezeefd vooraleer hij opnieuw wordt toegepast. Bodem die niet beantwoordt aan een VLAREBO-toepassing wordt overdekt opgeslagen opdat geen uitspoeling van verontreinigde stoffen zou kunnen plaatsvinden. 

Norré-Behaegel B-Top
Norré-Behaegel B-Top

Tracimat


Sinds 2018 zijn ook alle sloopwerken in het kader van wegeniswerken onderworpen aan een gelijklopend traceerbaarheidssysteem via de (vooralsnog als enige) erkende sloopbeheerorganisatie Tracimat.

Gelet op de relevantie van dit traceerbaarheidssysteem voor de in dit eindwerk behandelde problematiek wordt dit verder in eindwerk uitvoerig toegelicht.