Quality & Environment


Bij Norré-Behaegel Wegenbouw ligt de focus op productiviteit, kwaliteit, duurzaamheid, financiële resultaten en klantentevredenheid.  Deze succesfactoren, die de pijlers van onze onderneming vormen, zijn slechts mogelijk met een degelijk welzijn-, milieu- en kwaliteitsbeleid. Daarom zijn de eisen uit VCA**, ISO 9001 en ISO 14001 met succes geïmplementeerd binnen ons bedrijf.

Recent is daar ook nog VCA Petrochemie bijgekomen en toont aan dat we alle essentiële voorzorgen nemen om de risico’s te voorkomen voor alle werknemers, uitzendkrachten en externen bij opdrachten.

Norré-Behaegel Wegenbouw oefent haar activiteiten uit als een verantwoordelijke onderneming met zin voor burgerschap, naleving van de regelgeving, aandacht aan hygiëne, veiligheid, kwaliteit en milieu. Dit ter uitvoering van haar engagement om bij te dragen tot duurzame ontwikkeling. 


Wij streven naar een continue verbetering van onze kwaliteits- en milieuprestaties door de implementatie van deze krachtlijnen in meetbare, economisch verantwoorde, doelstellingen. 
Onze doelstellingen behalen is slechts mogelijk door de inzet en het engagement van onze medewerkers. Veiligheid en welzijn van onze medewerkers zijn dan ook topprioriteit gedurende het ganse realisatieproces.

De directie van Norré-Behaegel Wegenbouw onderschrijft deze waarden en stelt de nodige middelen ter beschikking om deze doelstellingen te realiseren, te onderhouden en te optimaliseren.

Gedelegeerd bestuurder, Joeri Norré

Milieu


Ook in het kader van het milieubeleid werden eveneens krachtlijnen vastgelegd. Norré-Behaegel Wegenbouw meent door de uitdraging van onderstaande krachtlijnen minimaal impact te hebben op het milieu en bij te dragen tot een duurzame samenleving. 

 • naleven van milieurelevante wettelijke vereisten
 • rationeel gebruik van water, energie en grondstoffen
 • correct en veilig omgaan met vervuilende of milieugevaarlijke stoffen
 • geïntegreerde planning en procedures voor milieumanagement
 • voorkomen, correct sorteren en het op wettelijke wijze verwijderen van afvalstoffen
 • nemen van preventieve maatregelen om milieu-incidenten te vermijden of de gevolgen ervan te beperken
 • stimuleren van milieubewust handelen via sensibilisering, opleiding, en het opleggen van uitgekiende werkvoorschriften
 • verstrekken van milieu-informatie op een open en constructieve manier aan belanghebbenden
Norré-Behaegel wegenwerken
Norré-Behaegel wegenwerken

KWALITEIT


Klanten, de wetgever en de leveranciers bepalen de regels waarrond er wordt gewerkt. Daarnaast is het noodzakelijk dat Norré-Behaegel Wegenbouw kwaliteit uitstraalt. Om onze kwaliteitsgedachten gestalte te kunnen geven, zijn de pijlers van ons kwaliteitsbeleid vastgelegd. De opzet is om de werking van onze organisatie transparant te houden en bovendien tegemoet te komen aan de wensen en eisen van de betrokken partijen.

Wij zijn verantwoordelijk voor de uitdraging van deze visie en voor het daarmee samenhangende beleid:

 • duidelijk vastleggen van organisatiecontext, bevoegdheden, prodecures en werkwijzen
 • bevorderen van eenduidigheid in werken
 • voldoen aan alle wettelijke eisen
 • handhaven en verhogen van de klanttevredenheid
 • jaarlijks evalueren van de leveranciers
 • jaarlijks evalueren van de kwaliteitsdoelstellingen
 • verbinden van de organisatie tot het continue verbeteren

CO² PRESTATIELADDER

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Norré-Behaegel NV ambieert niveau 3 te behalen in de zomer van 2021.

Hiervoor heeft Norré-Behaegel NV de volgende doelstelling:

 • Kennis en in kaart brengen van CO2-uitstoot van Norré-Behaegel NV. Een eigen footprint werd in kaart gebracht.
 • Permanent wordt gezocht naar maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Zie ook onze doelstellingen.
 • Samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief op zoek gaan naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen. Zie ook onze initiatieven .
 • Halfjaarlijks lijsten we het energie en de uitgestoten CO² op. Via bovenstaande link wordt het halfjaarlijks overzicht weergegeven.
 • Verduidelijking over het bereikte niveau in vorig jaar en de voorspelling wordt via bovenstaande link weergegeven.

 

De CO2-prestatieladder werd begin 2011 overgedragen van ProRail naar de Stichting Klimaatneutraal Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Op de website van SKAO kunt u extra informatie vinden met betrekking tot de CO2 prestatieladder. Zie ook CO2 Prestatieladder

 

 
Norré-Behaegel wegenwerken
 • Contacteer ons


Wij bieden u steeds gratis en vrijblijvend advies